تجلیل و قدر دانی از آقای علیرضا کریمی قهرمان کشتی جهان و المپیک دانشجوی واحد شهریار

چاپ

تجلیل و قدر دانی از آقای علیرضا کریمی قهرمان کشتی جهان و المپیک دانشجوی واحد شهریار در مراسم روز دانشجو توسط جناب آقای دکتر طهرانچی در واحد تهران جنوب/شنبه 97/09/17