سرپرست محترم معاونت علمی ( آموزشی - پژوهشی)

چاپ

نام: عباس 

نام خانوادگی: ارجمندفر

بالاترین مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی

عضو هیئت علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

سمت: معاونت علمی ( آموزشی - پژوهشی)

سوابق تحصیلی:

1- کارشناسی: رشته ریاضی، دانشگاه کاشان

2- کارشناسی ارشد: رشته ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس

3- دکترای تخصصی: رشته ریاضی، علوم و تحقیقات تهران

تعداد کتب: 15 جلد

تعداد مقالات: 12 مقاله