سرپرست محترم معاونت علمی ( آموزشی - پژوهشی)

چاپ

نام: سيدموسی

نام خانوادگی: هاشمي تنکابنی

بالاترین مدرک تحصیلی: دکترای فرهنگ و معارف اسلامی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام

سمت: سرپرست معاونت علمی ( آموزشی - پژوهشی)