قابل توجه دانشجویان متقاضی وام دانشجویی

چاپ

 

 

 

 

 

 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام بلندمدت وزارت علوم :

دانشجویان متقاضی وام وزارت علوم نیمسال اول97-96هرچه سریعتر جهت دریافت مدارک مربوطه،به قسمت صندوق رفاه دانشجویی مراجعه نمایند.

وام بلندمدت وزارت علوم،تحقیقات وفناوری :

این وام درهر سال تحصیلی درصورت تخصیص اعتبلرات لازم ازطرف وزارت علوم پرداخت خواهد شد .تکمیل و تحویل فرم به منزله ی اخذ وام نیست اولویت با دانشجویانی می باشد که زودتر مدارک را تحویل نمایند.

شرایط وام گیرنده ( بازپرداخت بعداز فراغت از تحصیل ):

1-سنوات تحصیلی طبق جدول ذیل نباید بیش از سقف مجاز باشد.

مقطع تحصیلی

نیمسال مجاز برای دریافت وام

تعداد دفعات قابل استفاده

مبلغ(به ریال)

کاردانی وکارشناسی ناپیوسته

حداکثر4نیمسال(2سال تحصیلی)

3 مرتبه

5،000،000

کارشناسی پیوسته

حداکثر8نیمسال(4سال تحصیلی)

6 مرتبه

5،000،000

کارشناسی ارشد ناپیوسته

حداکثر4نیمسال(2سال تحصیلی)

3 مرتبه

10،000،000

2-چنانچه دانشجو درمقاطع قبلی از وام بلندمدت استفاده نموده و اقساط معوق دارد باید دفترچه اقساط وام مقطع قبلی خود را گرفته باشند.

توجه : تعهدنامه محضری فقط یکبار به مبلغ کل وامهای دریافتی دریک مقطع تحصیلی از دانشجو اخذ میگردد وقابل استفاده برای تمامی ترمهای متقاضی دریافت وام میباشد.

3-دانشجویان ترم5 به بعد مقطع کارشناسی ناپیوسته وکاردانی،ترم9 به بعد مقطع کارشناسی،ترم5 به بعد مقطع ارشد نمیتوانند از وام فوق استفاده کنند.

4-مراجعه دانشجو وضامن جهت تعهدنامه به یکی از دفاتر اسناد رسمی(به همراه اصل شناسنامه وکارت ملی دانشجو وضامن،آخرین حکم کارگزینی و فیش حقوقی ضامن)

5-مرخصی تحصیلی مجاز تایید شده توسط اداره آموزش دانشگاه،جز دوره تحصیلی دانشجو محاسبه نمیگردد.

6-پرداخت 10٪کل وام حداکثر9 ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی و دریافت دفترچه اقساط ،درغیر اینصورت باید کل بدهی یکجا پرداخت شود.

7-بعداز تسویه وام، مراجعه به واحد دانشگاهی جهت انجام درخواست تسویه حساب با وزارت علوم و دریافت نامه تسویه حساب الزامی است.

مدارک مورد نیاز جهت دانشجویانی که برای اولین بار از وام استفاده مینمایند :

بعد از ثبت اولیه در سایت صندوق رفاه www.swf.ir مدارک ذیل را به صندوق رفاه دانشجویی تحویل نمایند .

1-پرینت و تکمیل فرم20و21بصورت خوانا و بدون خط خوردگی ازطریق سایت(پشت رو A4بصورت یک برگه)

2-اصل تعهدنامه محضری طبق نمونه فرم موجود درسایت به همراه یک برگ کپی(آدرس متعهد،ضامن ودفترخانه بایدکامل و خوانا باشد)اسکن شده به روی CD زده شود

3-آخرین حکم(استخدامی)آخرین فیش حقوقی ضامن.

4-کپی شناسنامه و کارت ملی دانشجو وضامن.

5-گواهی کسراز حقوق بنام صندوق رفاه وزارت علوم،تحقیقات فناوری.

6-تصویر انتخاب واحد دانشجو

7-کارنامه کل دانشجو

مدارک مورد نیاز برای کسانیکه قبلا از وام بلندمدت استفاده نموده اند :

1-پرینت وتکمیل فرم20و21 بصورت خوانا و بدون خط خوردگی ازطریق سایت(پست روA4بصورت یک برگه)

2-کپی تعهدنامه محضری از ترمهای قبل

3-آخرین فیش حقوقی ضامن

4-تصویر انتخاب واحد دانشجو

5-آخرین حکم استخدامی ضامن

6-کارنامه کل دانشجو

کلیه شرایط و مدارک موردنیاز و نیز تمامی فرمها در سایت دانشگاه(قسمت صندوق رفاه)موجود میباشد لطفا از مراجعه به صندوق رفاه دانشگاه جهت اخذ فرم خودداری نمایید.